Dokumenti

Līguma paraugs 2024

Izglītojamā mācību snieguma vērtēšanas kārtība

Pieteikuma anketa

Tāme SIA "LAIK" 2023

Kārtības noteikumi vecākiem

Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos

Iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Nepieciešamo lietu saraksts

Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība iestādes organizētajos pasākumos

Iestādes nolikums

Vecāku rokasgrāmata

Uzņemšanas kārtība

Kārtība, kad izglītojamais neapmeklē iestādi bez attaisnojoša iemesla