Dokumenti

Iestādes pašvērtējuma ziņojums

Uzņemšanas kārtība

Tāme SIA LAIK 2020

Kārtības noteikumi vecākiem

Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos

Iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Nepieciešamo lietu saraksts

Līguma paraugs 2020/2021

Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība iestādes organizētajos pasākumos

Iestādes nolikums